Возврат на главную страницу Возврат на главную страницу Возврат на главную страницу Возврат на главную страницу Возврат на главную страницу
Persons / Breshko-Breshkovsky Nikolay Nikolaevich writer
Birzhevye Vedomosti (The Stock-Exchange Gazette), 1880-1917

BIRZHEVYE VEDOMOSTI (The Stock-Exchange Gazette). 1) A daily commercial, political and literary newspaper. It was founded in 1861 as a merger of the Kommercheskaya Gazeta and Zhurnal Dlya Aktsionerov. Financier and entrepreneur K. V